Valgevene kohalike omavalitsuste nõustamine

Piirideta Praktikute Sihtasutus tellis ja OÜ Inotex Grupp viis läbi loengud Valgevene kohalike omavalitsuste aktivistidele teemal „Kohalike omavalitsuste moderniseerimine: Eesti 1988-2007 aastate näitel“. Venekeelsed loengud peeti 12 Valgevene kohalikus omavalitsuses 2008. aasta märtsis. Lektor oli Monika Pramann Salu. Valgevenepoolne esindaja oli organisatsioonist ADLC, koostööd tehti ka BelARDA-ga. Projekti finantseeris NED (National Endowment of Democracy) USA-st.

Inotex Grupp laiendab oma tegevusvaldkonda

Euroopa Ärikompetentsi Litsentsi Rahvusvaheline Keskus kutsus 2007.aasta suve hakul OÜ Inotex Grupp’i läbirääkimistele, et asuda Euroopa Ärikompetentsi Litsentsi (European Business Competence License) esindajaks Eesti Vabariigis ja soovi korral kogu Baltikumis.

Euroopa Ärikompetentsi Litsentsi koolitusel on kaks eesmärki: (1) täiustada kesk- ja kutseharidusega noorte erialaseid oskusi majandusteadmistega ja (2) võimaldada eksami edukalt sooritanutel saada pea kogu Euroopas tunnustatud vastava taseme majandusteadmiste olemasolu kinnitav sertifikaat.

Majandusala baasteadmised on tänapäeval spetsialistile väga vajalikud, kutseharidusega spetsialist on tööintervjuul üldjuhul eelistatum kui ta tunneb majanduse toimemehhanisme ja suudab oma tööga seonduva osas ärireeglite kohaselt hakkama saada (näiteks projekti kulude-tulude arvestus, kulumi arvestus jms). Kogemused on näidanud, et töökohale konkureerides on dokumendivoorust vestlusvooru edasipääsemise võimalu Euroopas tunnustatud sertifikaadi ettenäitajal kindlam, kui ilma selleta.

Ka kunstnikud ja teised loometöö tegijad vajavad tänapäeval majanduse baasteadmisi, et oma kunstist elatumisel edukas olla, rääkimata näiteks FIE-na tegutsevast autoremondilukksepast, kellel on võimatu majandusreegleid tundmata jätkusuutlikult tegutseda.

Euroopa Ärikompetentsi Litsentsi raames läbiviidav koolitus on välja töötatud just nn. tavainimestele, mitte juhtide ja majandusspetsialistidele, oma konkurentsivõime tõstmiseks tööjõuturul; samuti konkreetse eriala omandanud spetsialistile vajaliku majandusalase lisateadmiste paketi efektiivseks omandamiseks. Kuivõrd Litsents on tunnustatud juba ligi 30-s riigis, tagab see õppurile ja eksami sooritanule täiendava konkurentsieelise ka väljaspool Eestit.

Koolitus korraldatakse õppuri asukohariigis. Sertifikaat väljastatakse Viinis vastavalt eksamitulemustele. Koolituse ja eksamite kvaliteeti jälgib Kuratoorium (The Council of Business Competence for Europe), mis koosneb kõikide esindatud riikide majandusala tunnustatud professoritest.

Euroopa Ärikompetentsi Litsents on suunatud erinevatele sihtrühmadele alates neist, kellel puudub majandusharidus:

A-taseme sertifikaat, mis on mõeldud majandusalaste algteadmiste omandamiseks ja tunnistamiseks;

B ja C-taseme sertifikaadid majandusharidust omavatele ja ka juba majandustehingutes kogenenutele.

Sertifikaat näitab majandusalase juhtimise asjatundlikkust rahvusvaheliselt tunnustatud standardi alusel. Paljud tuntud ettevõtted (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Samsung jne.) kasutavad Euroopa Ärikompetentsi Litsentsi koolitust oma personali arenguprogrammides.

Balti riikides peame esmatähtsaks alustada A-sertifikaadi raames koolitusi nii kesk- kui kutsekoolide õpilastele kui tudengitele. Inotex Grupp’il on plaanis kõnealuse teenuse osutamiseks asutada tütarfirma, mis teenindaks huvilisi nii Eestis kui Lätis ja Leedus.

Ootame meiega ühendust võtma õppe- ja teisi asutusi, kes näevad oma huvi ja rolli eksamikeskusena ja/või koolitajana.

Teenusega plaanime turule tulla 2009.aastal.

2008.aasta märtsis toimus Leedus otsustav kohtumine partneritega. Kohtumine sai teoks Leonardo da Vinci programmi Elukestva Õppe Programmi kaudu ja toel.

Käesoleva avalduse sisu eest vastutab avaldaja isiklikult ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

Inotex Grupp käivitas uuringud Ökonoomsete ökoloogiliste tehnoloogiate, ökonoomse elukorralduse ja ökoloogilise elustiili kompetentsikeskuse loomiseks

Inotex Grupp on käivitanud uuringud Ökonoomsete ökoloogiliste tehnoloogiate, ökonoomse elukorralduse ja ökoloogilise elustiili kompetentsikeskuse loomiseks (Active Democenter of Economic Ecological Technologies and Lifestyle)

Euroopa struktuurifondidest Ettevõtluse Arenduse Sihtasutuse kaudu rahastatava innovatsiooni osaku toel teostab ekspertuuringu 15.septembriks 2009 Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut. Loodav raport käsitleb:

1. Planeeritava ökokeskuse territooriumi võimalike keskkonnakaitseliste piirangute jaökoloogiliste tingimuste väljaselgitamist;

2. Nõuandeid Ökokeskuse kui piirkonna tõmbekeskuse ja kohaliku kogukonna jaoks olulise sotsiaalse mõjuga ökoloogilist mõtteviisi ja ökonoomset eluviisi propageeriva, keskuse põhikontseptsiooni lähtealuste väljatöötamiseks;

3. Ülevaadet analoogiliste ökokeskuste toimimispõhimõtetest ja lahendustest teiste riikidekogemuste põhjal.

Loomisel on ökonoomsete ökoloogiliste tehnoloogiate ettevõtete ühendus.

Keskus on kavandatud asutada koostöös Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi, TallinnaTehnika Ülikooli materjaliteaduste instituudi Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskusega.